Kurs barədə

Mühasibat Uçotu

MÜHASİBAT UÇOTU KURSUNUN PROQRAMI 1.Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisədə sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vasitələrinin tərkibi. 2.Mühasibat balansının quruluşu. Mühasibat quruluşunun hesablar sistemi. Hesabların təsnifatı. 3.Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı. 4.Əsas vəsaitlər, əsas vəsaitlərin daxil olması, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amartizasiya), icarə əməliyyatları. 5.Azqiymətli tezköhnələn əşyalar, onların istehsalatda silinməsi qaydası. Əmlakın inventarizasiyası. 6.Ciddi blanklar və onların doldurulma qaydası (ƏDV, AKSİZ). 7.Analitik və sintetik dövriyyə cədvəli. 8.Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab. 9.Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF və Həmkarlar. 10.İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı. 11.Məhsulların maya dəyərinin hesablanması. 12.Büdcəyə ödənilən vergilər: Əmlak vergisi, Mənfəətdə vergisi, Xalis mənfəət vergisi, Torpaq vergisi, Yol vergisi və s. 13.Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı. 14.Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr. 15.Mənfəət və zərər, mənfəətin istifadəsi, şəxsiyyətin mənfəətdən vergisi, R-DN formasının doldurulma payı. 16.Nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital. Bölüşdürülməmiş mənfəət. Qarşıdakı ödəmə ehtiyatı. 17.Kassa ilə hesablaşmalar 18.Bankla hesablaşmalar 19.Bank krediti, işçilər üçün bank krediti, uzun müddətli və qısa müddətli bank krediti. Statistika hesabatı. Nəzarət kitabçası. 20.Vergi blanklarının doldurulması. Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması Bank və kassa ilə aparılan əməliyyatlar; Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər; Material uçotu; Əmtəə və xidmətlərin uçotu; Məhsul istehsalı uçotu; Valyuta əməliyyatlərı uçotu; Alıcı və təchizatcilarla hesablaşmalar; əməkdaşlarla əmək haqqı üzrə hesablaşma uçotu; büdcə ilə hesablaşmalar və uçotun digər bölmələri.

Qeyd: 17:00-dan sonra olan dərslərə qrup şəklində 10 AZN, fərdi isə 20 AZN əlavə ödəniş olur.

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs + danışıq klubu Hər mərhələnin davam etmə müddəti Aylıq ödəniş
Qrup 90 Dəqiqə 2 2 Ay 110 AZN
Fərdi 90 Dəqiqə 2 2 Ay 180 AZN