Kurs barədə

Hüquq

Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik

2.  Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi

II  Şəxslər

3.    Fiziki şəxslər

4.    Hüquqi şəxslər

III  Əmlak və əşya hüququ

5.    Ümumi müddəalar

6.    Mülkiyyət hüququnun ümumi müddəaları

7.    Sahibkarlıq hüququ

8.    Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması

9.    Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi

10.  Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri

11.  Əşya istifadə hüquqları

12.  Əşya təminat hüququ. Girov və ipoteka hüququ

IV  Əqdlər

13.  Əqdlər haqqında ümumi müddəalar

14.  Əqdlərin etibarsızlığı

15.  Əqdlərdə razılıq

16.  Əqdlərdə təmsilçilik

V   Müddətlər

17.  Müddətlərin hesablanması

18.  İddia müddətı

VI   Öhdəlik hüququnun ümumi hissəsi

19.  Öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar

20.  Müqavilə hüququ

21.  Öhdəliklərin icrası

22.  Öhdəliklərin icra edilməməsi

23.  Öhdəliklərin icra edilməməsi üçün məsuliyyət

24.  Öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi

25.  Öhdəlikdə kreditorların və ya borcluların çoxluğu

26.  Öhdəliklərin verilməsi

27.  Öhdəliklərə xitam verilməsi

28.  Mülki hüquqların həyata keçirilməsi

Xüsusi hissə

VII  Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər

29.  Alqı-satqı

30.  Satın almaqda üstünlük hüququ və digər üstünlük hüquqları

31.  Dəyişdirmə

32.  Bağışlama

33.  Əmlak kirayəsi

34.  İcarə

35.  Françayzinq

36.  Əvəzsiz istifadə

37.  Borc

38.  Lizinq

39.  Podrat

40.  Tapşırıq

41.  Brokerlik

42.  Ticarət nümayəndəsi (agent)

43.  Kommersiya konsessiyası

44.  Komissiya

45.  Saxlama

46.  Daşıma

47.  Turist xidmətlərinin göstərilməsi

48.  Renta

49.  Barışıq razılaşması və mövcud borcun etirafi haqqında mücərrəd müqavilə

50.  Sığorta

51.  Bank əmanəti

52.  Bank hesabı

53.  Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında hesablaşmalar

54.  Qiymətli kağızlar

55.  Xüsusi mükafatlandırmanın açıq elan edilməsi. Müsabiqə

56.  Oyunların və mərclərin keçirilməsi

VIII  Qanundan əmələ gələn öhdəliklər

57.  Özgə işlərini tapşırıqsız aparma

58.  Əsassız varlanma

IX  Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər

59.  Mülki hüquq pozuntuları (deliktlər)

60.  Fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi

61.  Malın, işin və ya xidmətin qüsurları nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi

X.  Vərəsəlik hüququ

62.  Vərəsəlik hüququnun ümumi müddəaları

63.  Qanun üzrə vərəsəlik

64.  Vəsiyyət üzrə vərəsəlik

65.  Vəsiyyətnamənin forması

66.  Mirasda məcburi pay

67.  Vəsiyyət tapşırığı (leqat)

68.  Vəsiyyətnamənin dəyişdirilməsi və ya ləğvi

69.  Vəsiyyətnamənin icrası

70.  Mirasın qəbul edilməsi və onun qəbulundan imtina olunması

71.  Mirasın bölüşdürülməsi

72.  Vərəsələr tərəfindən kreditorların təmin edilməsi

73.  Mirasın qorunması

74.  Vərəsəlik şəhadətnaməsi

CİNAYƏT HÜQUQU ÜZRƏ PROQRAM

I  Cinayət qanunu

1.  Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun vəzifələri və prinsipləri

2.  Cinayət qanununun qüvvəsi

II Cinayət haqqında

3.  Cinayət anlayışı və cinayətlərin təsnifatı

4.  Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olan şəxslər

5.  Təqsir

6.  Başa çatmayan cinayət

7.  Cinayətdə iştirakçılıq

8.  Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar

III  Cəza haqqında

9.   Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri

10. Cəzanın təyin edilməsi

IV  Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə

11.   Cinayət məsuliyyətindən azad etmə

12.   Cəzadan azad etmə

13.   Amnistiya. Əfv etmə. Məhkumluq

V  Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti

14.   Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzasının xüsusiyyətləri

VI  Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər

15.   Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər

Xüsusi hissә

VII   Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər

16.   Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər

17.   Müharibə cinayətləri

VIII   Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

18.   Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər

19.   Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər

20.   Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər

21.   İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər

22.   Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər

IX   İqtisadi sahədə cinayətlər

23.   Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər

24.   İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər

 X    İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər

25.   İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər

26.   Narkotik vasitələrin və psixotrop maddәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә əlaqədar cinayәtlәr

27.   İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətlər

28.   Ekoloji cinayətlər

29.   Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər

30.   Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər

XI   Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər

31.   Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər

32.   Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər

33.   Dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi və yerli özünüidarə orqanlarında, habelə digər     kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər

34.   İdarəetmə qaydası əleyhinə olan cinayətlər

XII  Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

35.   Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

 

Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə təlimin qısa proqramı

  • Xarici elementli mülki-hüquqi münasibətlərə tətbiq olunma qaydası və səciyyəvi xüsusiyyətləri.
  • Bir neçə hüquq sisteminin qüvvədə olduğu dövlətin hüququnun tətbiq ediləcəyi hallarda, bu dövlətin hüququ həmin hüquq sistemlərindən hansının tətbiq olunacağını müəyyən edilməsi və ya tətənzimlənməsi məsələləri.
  • Retorsiyalar (xüsusi məhdudiyyətlər). Əsas xüsusiyyətləri və tətbiqi.
  • Müqavilə ilə bağlı tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, müqavilənin təsfiri, icrası, icra edilməməsi, xitamı, lazımi qaydada icra edilməməsinin və etibarsızlığının nəticələri, habelə müqavilə ilə əlaqədar tələbin güzəşti və borcun köçürülməsi məsələlərinin tənzimlənməsi qaydaları.
  • Beynəlxalq xüsusi hüquqda məsuliyyət.
  • Beynəlxalq xüsusi hüquqda vərəsəliyin xüsusiyyətləri.

 

MÜQAVİLƏ HÜQUQU ÜZRƏ PROQRAM

1.    Alqı-satqı

2.    Satın almaqda üstünlük hüququ və digər üstünlük hüquqları

3.    Dəyişdirmə

4.    Bağışlama

5.    Əmlak kirayəsi

6.    İcarə

7.    Françayzinq

8.    Əvəzsiz istifadə

9.    Borc

10.    Lizinq

11.    Podrat

12.    Tapşırıq

13.    Brokerlik

14.    Ticarət nümayəndəsi (Agent)

15.    Kommersiya konsessiyasi

16.    Komissiya

17.    Saxlama

18.    Daşıma

19.    Turist xidmətlərinin göstərilməsi

20.    Renta

21.    Barışıq razılaşması və mövcud borcun etirafi haqqında mücərrəd müqavilə

22.    Sığorta

23.    Bank əmanəti

24.    Bank hesabı

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs + danışıq klubu Hər mərhələnin davam etmə müddəti Aylıq ödəniş
Qrup 90 Dəqiqə 2 2 Ay 250 AZN
Fərdi 90 Dəqiqə 2 2 Ay 380 AZN